Radna i zaštitna odjeća – Standardi i piktogrami

[ultimate_fancytext fancytext_prefix=”Put za uspješno poslovanje naše firme je ” strings_textspeed=”35” strings_backspeed=”0” fancytext_tag=”h2” strings_line_height=”desktop:46px;” fancytext_strings=”upornost u razvoju uspješne strategije.
pozitivna energija u radnom okruženju.
i kvalitetni poslovni partneri.” strings_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300” strings_font_style=”font-weight:300;” ex_class=”short”]

Zaštitna odjeća – opšti uslovi


Ovim evropskim standardom se utvrđuju opšti zahtjevi za performanse – ergonomičnost, udobnost i zdravstvenu bezbjednost (odsustvo azotnih boja i nivo pH vrijednosti) materijala odjeće. Takođe, propisuje i trajnost boje i veličine dimenzije (varijacije od 3%). Odjeća mora biti prvo certifikovana po EN 13688 standardu oznakom CE, a tek onda postoji mogućnost certifikovanja po specifičnim standardima koji su navedeni u nastavku. Ranije je slične uslove propisivao standard EN 340

Zaštitna odjeća – Veoma uočljiva odjeća za opštu upotrebu


Ovim standardom su utvrđeni zahtjevi optičkih performansi za veoma uočljivu zaštitnu odjeću koju nose odrasli i djeca, a projektovana je za opštu upotrebu. Veoma uočljiva odjeća za opštu upotrebu okristi se za signaliziranje prisustva korisnika u svim dnevnim uslovima i onda kada je osvjetljen farovima automobila ili reflektorima u mraku na gradskim putevima.

Veoma uočljiva odjeća


rm-company-standard-en-20471 Ovaj standard odnosi se na odjeću za profesionalnu upotrebu. propisuje se vidljivost korisnika u potencijalno opasnim situacijama nezavisno od količine svjetlosti u toku 24h (noću, danju i u sumrak). Onaj ko nosi odjeću mora biti primjetan rukovaocima vozila ili druge mehanizovane opreme. Obuhvaćeno su zahtjevima porformansi za boju i refleksiju, kao i za minimalnu površinu i raspored materijala na zaštitnoj odjeći. Zahtjevi ovog standarda odgovaraju ranijem standardu EN 471

Zaštitna odjeća koja se upotrebljava prilikom zavarivanja i srodnih procesa


rm-company-en-iso-11611 Ovaj međunarodni standard utvrđuje minimalne osnovne bezbjedonosne zahtjeve i metode ispitivanja za zaštitnu odjeću, uključujući kapuljače, kecelje, rukave i potkoljenice (gamašne), koji su dizajnirani da štite tijelo, glavu i noge izvršioca koji su angažovani na zavarivanju i srodnim postupcima sa sličnim rizicima. Standard je primjenjiv samo za kapuljače i potkoljenice i ne obuhvata zahtjeve za zaštitu stopala, ruku, lica i/ili zaštite očiju. Propisuje se da odjeća štiti od prskanja (male kapljice rastopljenog metala), za kratko vrijeme kontakta sa plamenom, toplotnog zračenja električnog luka koji nastaje tokom zavarivanja i srodnih procesa i umanji mogućnost električnog udara usljed trenutnih, slučajnih dodira sa električnim provodnikom pod naponom do 100 V jednosmjerne struje. Znoj, prljanje, ili druge nečistoće mogu da utiču na nivo zaštite od kratkoročnih dodira sa električnim provodnicima pod tim naponima. Za adekvatnu ukupnu zaštitu od rizika kojima su zavarivači izloženi provodnicima pod tim naponima. Za adekvatnu ukupnu zaštitu od rizika kojima su zavarivači izloženi koristi se zaštitna oprema (LZO), koja treba da se dodatno nosi da zaštiti glavu, lice, ruke i stopala, a koja je obuhvaćena drugim međunarodnim standardima. Prije novog standarda slične zahtjeve imao je EN 470

Odjeća koja štiti od toplote i plamena – najmanji zahtjevi za performanse


rm-company-en-iso-11612 Ovim standardom utvrđene su zahtjevne performanse za odjevne predmete proizvedene od savitljivih materijala, koji su konstruisani tako da štite tijelo korisnika (izuzev šaka) pd toplote i/ili plamena. Za zaštitu glave i stopala korisnika jedini dijelovi zaštitne odjeće koji potpadaju pod predmet i područje primjene ovog standarda su pokrivke za noge, kapuljače i dijelovi koji idu preko čizama. Obuhvaćeni su zahtjevi za performanse za zaštitnu odjeću koju može da nosi širok krug krajnjih nosilaca, tamo gdje postoji potreba za odjeću, kao ograničenog širenja plamena i gdje korisnik može biti izložen radijaciji (zračenju) ili konvektivnoj ili kontaktnoj toploti ili prskanju rastopljenog metala. Nisu uključeni zahtjevi za vizire i opremu za raspiratornu zaštitu. Ovaj standard se ne odnosi na odjeću namjenjenu vatrosacima i zavarivačima. Prije ovog standarda slične zahtjeve je imao EN 531

Rad pod naponom – Odjeća za zaštitu od termičkih efekata električnog luka


rm-company-standard-en-61482

Određuju se klase električnog luka (ATPV ili EBT50) vatrootpornih materijala za odjeću. Određene su metode za mjerenje i opisivanje svojstava materijala, proizvoda, sklopova ili odjevnih predmeta, u odnosu na konvekcionu i radijacoionu energiju generisanu električnim lukom. Klasifikuju se materijali i odjeća u definisane klase zaštite od luka.

Zaštitna odjeća koja štiti od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole (tip 1 i 2).


rm-company-standard-en-943EN 943-1 | Zahtjevi za performanse zaštitniih odijela tipa 1 (gasnonepropusna), koja štite od hemiklaija cijelo tijelo. Standars se ne odnosi na nehemijske opasnosti poput radioloških, vatre, toplote, explozije i infektivnih agensa. Ova vrsta opreme nije namjenjena za potpuno potapanje u tečnosti

EN 943-2 | Zahtjevi za performanse zaštitni odijela koja štite od hemikalija a ne propuštaju gas (tip 1) za tim (ekipu) koji (a) reaguje u slučaju opasnosti. Ovim standardom specificirani su najmanji zahtjevi za zaštitna odijela koje koristi tim za hitne slučajeve (ET), uključujući i djelove kao što su rukavice i čizme koji mogu biti specificirani i na drugom mjestu.

Zaštitna odjeća koja štiti od tečnih hemikalija


m-company-standard-en-14605Zahtjevi za performanse za odjeću koja ima spojeve između različitih dijelova odjeće koji su neprpustiljivi na tečnost (oprema tipa 3), na sprej (oprema tipa 4), uključujući i odjevne predmete koji štite od hemikalija pojedine dijelove tijela. Standard se odnosi na zaštitnu odjeću za jednokratnu i ponovnu upotrebu, koja štiti od hemikalija.

Zaštitna odjeća koja štiti od čvrstih hemikalija u obliku čestica


rm-company-standard-en-13982EN 13982-1 | Minimum zahtjeva za zaštitnu odjeću koja štiti od hemikalija otpornu prema penetraciji aerosola čvrstih čestica (tipa 5). Ovi odjevni predmeti štite cijelo tijelo, tj. pokrivaju trup, ruke i noge, to su odijela iz jednog ili dva dijela, sa ili bez kapuljače (ili potkape) ili vizira, kao i sa ili bez zaštite stopala. Ovaj standar se odnosi samo na hemikalije u obliku aerosola čvrstih čestica i nije primjenjiv na druge oblike hemikalija u čvrstom stanju.

Zaštitna odjeća koja štiti od hemikalija


rm-company-standard-en-13034Zahtjevne performanse za zaštitnu odjeću koja štiti od hemikalija i koja pruža ograničenu zaštitu od tečnih hemikalija (oprema tipa 6 i tipa PB 6). Ovaj standard određuje najmanje zahtjeve za ograničenu upotrebu zaštitne odjeće koja štiti od hmeikalija. Ne zahtjevaju se ograničeni zahtjevi za zaštitnu odjeću koja štiti od hemikalija, a čija namjera je da se upotrebljava u potencijalno eksplozivnoj atmosferi upotrebom blagog raspršavanja, kao i ograničenih aerosola ili malog pritiska, čestice malih zapremina, barijere protiv permeacije tečnosti na molekulskom nivou.

Zaštitna odjeća – odjevni predmeti koji štite od hladnoće u okolini


rm-company-en-14058
Ovim standardom specificirani su zahtjevi i metode ispitivanja za pojedinačne odjevne predmete koji štite od hladnoće kada je tijelo izloženo hladnoći okoline. Prema ovom standardu odjeća ima termalnu otpornost, parapropusna je, otporna na vodi i vodenu paru i pruža termoizolaciju. Ne sadrži posebne zahtjeve za kape ili obući ili rukavice koje štite od lokalne hladnoće

Zaštitna odjeća – odijelo iz jednog dijela i odjevni predmeti koji štite od hladnoće


rm-company-standard-en-342Ovim standardom utvrđeno su zahtjevi i metode ispitivanja za performanse za odjela iz jednog dijela (tj. odijela iz dva djela ili odijela iz jednog dijela), kao i pojedinačne odjevne predmet koji štite od hladnoće. Nisu uključeni posebni zahtjevi za zaštitu glave, za obuću i rukavice. Certifikovana odjeća pruža zaštitu od hladnog vremena, odnosno termoizolacionog je sastava i parapropusna je. Hladnu klimu karakterišu kombinacija vlagfe i temperature ispod -5C. Ovaj standard označava najnižu temperaturu na kojoj je tjelo zaštićeno od hladnoće u toku 1. sata u toku kog se vrše lagani ili umjereno teški fizički radovi. Prije ovog standarda slične zahtjeve imao je ENV 342

Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše


rm-company-standard-en-343
Ovim standardom se utvrđuju zahtjevi i metode ispitivanja koji se primjenjuju na materijale i šavove zaštitne odjeće prema dejstvu padavina (npr. kiše, snijega), magle, velike vlažnosti.

Zaštitna odjeća – Zaštita od toplote i plamena – Materijali, kombinovani materijali i odjeća sa ograničenim širenjem plamena


rm-company-standard-en-14116Ovim standardom se utvrđuju zahtjevi za performanse koji se odnose na svojstva ograničenog širenja plamena za materijale i kombinovane materijale i zaštitnu odjeću radi smanjenja mogućnosti odjeće da se zapali, što predstavlja opasnost. Standard podrazumjeva zaštitu tjela zavarivača (sem ruku) od toplote i plamena. Takođe su utvrđeni i dodatni zahtjevi za odjeću. Odjeća po ovom standardu mora biti testirana barem jednom metodom – konvekcijom, radijacijom, prskanjem tečnim aluminijumom, prskanjem tečnim gvožđem ili u kontaktu sa izvorom toplote. Prije novog standarda slične zahjeve imao je EN 533

Ovaj standard se sastoji od 5 dijelova i propisuje uslove o elektrostatičnim svojstvima materijala od kojih se izrađuje radna zaštita odjeće i rukavica, da bi ti proizvodi imali antistatična svojstva


rm-company-standard-en-1149

EN 1149-1 | Ovom metodom propisana je zaštita od elektrostatičke disipacije radi izbjegavanja zapaljivosti od pražnjenja. Ova metoda se ne primjenjuje na materijale koji se koriste za prozivodnju zaštitne odjeće ili rukavica koje štite od napona mreže

EN 1149 -2 | Ovom metodom mjeri se električna vertikalna otpornost materijala za zaštitnu odjeću. Ovaj standard se primjenjuje za određivanje zaštite od napona mreže.

EN 1149 – 3 | Metoda kojom se mjeri odvođenje naelektrisanja, odnosno disipacija elektrostatičkog naelektrisanja na površini materijala za odjevne predmete. Ove metode ispitivanja primjenjuju se na sve materijale, uključujući homogenizovane i nehomogeinzovane materijale sa provodljivim vlaknima na površini i provodljivim vlaknima u jezgru.

EN 1149 – 4 | U pipremi.

EN 1149 – 5 | Ovim standardom utvrđeni su zahtjevi za materijal i projektovanje za zaštitnu odjeću koja štiti od električne disipacije i koja se koristi kao dio sveobuhvatnog sistema uzemljenja da bi se izbjeglo zapaljivo pražnjenje.

Zaštitna odjeća koja štiti od radioaktivne kontaminacije


rm-company-standard-en-1073

Podrazumjeva dvije petode testiranja za zaštitnu odjeću koja se ventiliše i koja štiti od kontaminacije radioaktivnim česticama i za zaštitnu odjeću koja se ne ventiliše i koja štiti od kontaminacije radioaktivnim česticama. Takva odjeća predviđena je da štiti samo trup, ruke i noge korisnika ali može da se koristi uz pribor koji obezbjeđuje zaštitu ostalih površina tijela korisnika.

Zaštitna odjeća – Zahtjevi za performanse i metode ispitivanja za zaštitnu odjeću koja štiti od infektivnih agensa


rm-company-standard-en-14126

Standard se odnosi na odjeću za višestruku upotrebu i zaštitnu odjeću ograničene upotrebe koja obezbjeđuju zaštitu od infektivnih agensa. Ovim standardom nije obuhvaćena odjeća koju nose hirurške ekipe niti draperije koje se stavljaju na pacijente da bi se spriječila unakrsna kontaminacija u toku hirurške intervencije.

Zaštitna odjeća za korisnike ručnih motornih testera sa lancem – Dio5. Zahtjevi za štitnika za noge


rm-company-standard-en-381-5

Ovim evropskim standardom definiše se model i utvrđuju se zahtjevi za štitnike za noge koji nude zaštitu licu koje rukuje ručnom motornom testerom sa lancem da se njom ne poreže uključujući zahtjeve u pogledu identifikacije, obilježavanja i informacija za korisnike.