Politika privatnosti

Član 1.

(rukovalac ličnih podataka i kontakt podaci)

Odredbe ovog dokumenta odnose se na prikupljanje i obradu svih ličnih podataka koje prikuplja i obrađuje kompanija RM Company d.o.o. (u daljem tekstu operater).

Podaci o operateru:

 • preduzeće: RM Company d.o.o.
 • adresa: Gornjozenička 42, 72000 Zenica, BiH
 • registarski broj: 043-01-0043-12 (Općinski sud Zenica)
 • telefon: 032/446530
 • e-mail: info@rmc.ba

Informacije o službeniku za zaštitu podataka:

 • ime i prezime: Emir Kulenović
 • kontakt telefon: 061/472050
 • kontakt e-mail adresa: emir@rmc.ba

Član 2.

(vrste obrađenih ličnih podataka)

Vrste ličnih podataka koje obrađujemo:

 • ime i prezime
 • e-mail adresa
 • telefonski broj
 • preduzeća (ako se prijavljujete kao preduzeće)

Član 3.

(osnova za obradu ličnih podataka)

Lične podatke obrađujemo kada je to potrebno za ispunjenje obaveza koje su nam nametnute zakonom, ili kada je to potrebno za ispunjenje naših obaveza, na osnovu ugovora sa Vama. Također obrađujemo lične podatke kada pristanete na obradu vaših ličnih podataka. Međutim, svoju saglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Član 4.

(svrhe obrade ličnih podataka)

Lični podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu:

 • informiranja klijenata o najnovijim ponudama
 • informiranja o akcijskim ponudama
 • informiranja o novim događanjima i trendovima na tržištu

Član 5.

(čuvanje ličnih podataka)

Osnovne kontakt lične podatke čuvamo sve dok imate status registrovanog korisnika na našoj web stranici. Zadržavamo lične podatke dobijene uz vaš pristanak do opoziva. Podaci o izdatim računima čuvaju se 10 godina od dana izdavanja. Podaci dobijeni zbog ispunjenja obaveza iz zaključenog ugovora čuvaju se 5 godina nakon ispunjenja ugovora. Nakon isteka roka čuvanja, lični podaci se trajno i efikasno brišu ili anonimiziraju tako da gube karakter ličnih podataka.

Član 6.

(prijenos ličnih podataka)

Vi dobrovoljno odlučujete da li ćete nam dati svoje lične podatke ili ne. Nepružanje određenih kategorija ličnih podataka može rezultirati nemogućnošću pružanja usluge ili odbijanjem sklapanja ugovora.

Član 7.

(pristup ličnim podacima)

Pristup vašim ličnim podacima imaju samo osobe unutar kompanije RM Company, koje imaju ovlaštenje za obradu ličnih podataka i treća lica sa kojima je kompanija RM Company zaključila ugovor o obradi podataka t.i. ugovorni obrađivači ličnih podataka. Ugovorni obrađivači obavljaju usluge obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama ugovora zaključenog između kompanije RM Company i njih. Ugovornim obrađivačima je zabranjeno izvoziti lične podatke u treće zemlje i međunarodne organizacije.

Član 8.

(prava u vezi s ličnim podacima)

RM Company može u bilo kojem trenutku zatražiti da budete obaviješteni ili obrađeni o vašim ličnim podacima, koje lične podatke obrađuje, svrhu obrade ličnih podataka, ko su korisnici takvih ličnih podataka, rok čuvanja i kriterijume za određivanje trajanja zadržavanja ličnih podataka. Također možete zatražiti da vas kompanija obavijesti o postojanju automatiziranog donošenja odluka i razlozima za njegovu upotrebu, važnosti njegove upotrebe i namjeravanim posljedicama. Također možete zatražiti ispravku netačnih podataka, kao i ograničenje obrade kada:

 • osporite tačnost podataka, na određeno vrijeme potrebno da se provjeri tačnost podataka
 • obrada je nezakonita, ali ne tražite brisanje podataka, već ograničavate njihovu obradu
 • kada nam lični podaci više nisu potrebni, ali su vama potrebni za polaganje i odbranu pravnih zahtjeva.

Ako su ispunjeni uslovi navedeni u članu 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka, možete zatražiti brisanje svih vaših ličnih podataka. U svakom slučaju, kada su podaci prikupljeni na osnovu vašeg pristanka, koji ste naknadno opozvali. Također možete zatražiti ispis vaših ličnih podataka u strukturiranom i čitljivom obliku. Ovu informaciju možete lako proslijediti drugom rukovaocu ličnih podataka.Protiv RM Company možete podnijeti tužbu, ako smatrate da je RM Company ili neko drugo povezano lice obradom vaših ličnih podataka kršio važeće Zakone.

Član 9.

(ostvarivanje prava)

Svoje tvrdnje iz prethodnog članka uputite na bilo koji kontakt menadžera naveden u članu 1. ovog dokumenta. Kako bismo pružili lične podatke, možemo tražiti od Vas da dostavite dokaz vašeg identiteta. Ako to ne možete pouzdano dokazati, možemo odbiti vašu tvrdnju iz vašeg prethodnog članka. Dužni smo odgovoriti na Vaš zahtjev iz prethodnog članka čim se sa njim upoznamo i dobijemo relevantne informacije, najkasnije u roku od 15 dana od prijema vašeg zahtjeva.